Koln Koln Koln-Muhlheim Koln a. Rhein Koln a. Rhein Koln a. Rh. Koln a. Rh., Chlodwigsplatz Koln Koln, Hohenzollernring Koln Koln a. Rh. Koln, Hohenstaufenring Koln a. Rh., Hohestrasse Koln, Altermarkt Coln a. Rh., konigsplatz Koln a. Rh., Beethovenstrasse, Roonstrasse Koln a. Rh., Salierring Koln Koln a. Rh. Coln Koln Koln a. Rh. Koln a. Rh., Deutscher Ring Koln a. Rh. Koln Koln